Niezależne Forum Akademickie http://www.nfa.pl/ grupujące naukowców pracujących w Polsce jak i za granicami kraju postuluje przeprowadzenie gruntowanych zmian w systemie nauki w Polsce dotyczących ścieżek kariery akademickiej, jak i finansowania nauki zgodnych z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych. Postulujemy stworzenie uproszczonej i przejrzystej ścieżki kariery naukowej w Polsce, będącej jednocześnie bardziej zbieżną ze standardami anglosaskimi, a mianowicie:
a. zlikwidowanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora „belwederskiego",

b. wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych (pod rygorem nieważności) w specjalnym serwisie internetowym,

c. w przypadku stanowisk kierowniczych w nauce, ogłaszanie konkursów także w międzynarodowych czasopismach specyficznych dla danej dziedziny oraz uczestnictwo zagranicznych specjalistów z tej dziedziny w komisjach konkursowych,

d. obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego,

e. rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania poprzez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z obowiązkowym udziałem recenzentów zagranicznych.

Te zmiany mają na celu uniezależnienie kariery naukowca od subiektywnych ocen przeróżnych komisji (np. przy przyznawaniu habilitacji i profesury) i indywidualnych ocen ludzi nierzadko nie posiadających doświadczenia w danej dziedzinie (w komisjach często zasiadają nie tylko osoby nie posiadające wiedzy ze specjalizacji kandydującego ale nawet nie zajmujące się tą samą dziedziną).

Szczególnie istotnym kryterium przyznania tytułu lub stanowiska na uczelni winna być lista publikacji (wraz z indeksem cytowań), dostępna każdemu zainteresowanemu, oraz rzeczywiste osiągnięcia edukacyjne (formowanie młodych naukowców ) i organizacyjne. W ten sposób, procesy rekrutacyjne staną się przejrzyste, ogólnodostępne i konkurencyjne, podwyższając jakość kadry naukowej i poziomu badań na uczelniach.

Postulujemy wprowadzenie w pełni jawnych i opartych na zasadach konkurencji zasad finansowania badań publicznych. Preferujemy zasady finansowania badań naukowych z pieniędzy publicznych opierające się na zasadach otwartych konkursów o granty, w których jedynymi kryteriami są proponowana propozycja badawcza oraz doświadczenie i dorobek naukowy ubiegającego się o grant. Domagamy się wprowadzenia prawnego wymogu publikowania wyników badań w ogólnodostępnej bazie danych oraz upublicznienia rozliczeń finansowych z przyznanych grantów. Dostęp do finansów publicznych winien być przyznawany na zasadzie konkursu, w którym każdy naukowiec (placówka badawcza) będzie mógł wziąć udział. Naturalną konsekwencją takiego podejścia do wydawania publicznych pieniędzy będzie wykształcenie na rynku naukowym grup badawczych potrafiących efektywnie zarządzać przyjętymi środkami. Grupy takie będą w stanie podjąć skuteczną konkurencje także z zagranicznymi ośrodkami.

Zaletą powyższych zmian jest otwarcie i dostosowanie systemu polskiej nauki do zasad ogólnie przyjętych w krajach anglosaskich. Dzięki temu sztuczne bariery (np. tytularne) utrudniające polskim naukowcom pracującym za granicą powroty na polski rynek naukowy zostaną zlikwidowane przez co wiele osób, które już nabyły bezcenne doświadczenie na najlepszych ośrodkach zagranicznych będzie mogło je przenieść na grunt polski, na czym skorzysta nie tylko nauka ale także i społeczeństwo.

Takie rozwiązania powinny ograniczyć poważne patologie przy rozdziale środków lub stanowisk.

Józef Wieczorek - Prezes Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Cezary Wójcik - Przewodniczący Rady Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Andrzej Nowojewski - Oxford University

---------------------------------------------------------------

Osoby przekonane o zasadności postulatów proszę o przesyłanie oświadczenia woli e-mailem http://poczta.nazwa.pl/views/preview.php?folder=INBOX&seen=1&mid=3785/compose.php?to=jozef.wieczorek@interia.pl

Tekst postulatów wraz z podpisami zamieszczony jest pod adresem


Komentarze

pemba | 2006-11-12 09:14

Projekt likwidacji stopnia docenta zgłosił ostatnio PiS, ale bez likwidacji profesora "belwederskiego". Chodzi chyba o to, by Zbigniew Ziobro, który zrobił doktorat za drugim podejściem (za pierwszym oblał) mógł zostać profesorem. Na habilitację nie ma on raczej szans, bo jego teorie traktowane są w środowisku nauk prawnych tak, jak teorie Trofima Łysenki wśród genetyków. Likwidacja habilitacji bez likwidacji belwederskiej profesury to recycywa z "marcowych docentów" Gomułki. Już widzę "profesorów" Gosiewskiego, Cymańskiego... a może i "profesor" Renatę Beger. A przy okazji mam pytanie: jak mozna zostać profesorem prawa nie znając żadnego języka obcego? Przeciez z angielskiego odpytują na egzaminie wstepnym, I i II roku, magisterium, doktoracie, habilitacji?

pemba | 2006-11-12 09:18

A tu paradoks jak "kot Humbolta" - dwaj czołowi politycy naszego kraju są profesorami prawa nie znając języków obcych. Ciekawe jak można było zrobić habilitację nie czytając światowej literatury fachowej?