W dniu 24 kwietnia 2006 roku, w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, w Warszawie odbyło się pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia Inicjatywa „33".

Od lewej: Janusz Maciejewski, Krzysztof Łoziński, Radosław Flis.
Fot. Aleksander Żołnierski
Zebrani udzielili absolutorium zarządowi, przyjęli rezygnację części jego członków (w tym prezesa - Stefana Starczewskiego) oraz dokonali wyboru uzupełniającego do komisji rewizyjnej. Annę Trzeciakowską zastąpił w niej Bogusław Stanisławski.


Janusz Maciejewski i Stefan Starczewski. Fot. Aleksander Żołnierski

Obecnie zarząd jest złożony z 5 osób i ma się na nowo ukonstytuować na pierwszym zebraniu (w początku maja).

członkami zarządu są:

Radosław Flis,
Janusz Maciejewski,
Andrzej Palczewski,
Aleksander Żołnierski,
Maciej Geller,
Krzysztof Łoziński.


Z pracy w zarządzie zrezygnowali:

Stefan Starczewski,
Wiktor Jędrzejewski,
Janusz Grzelak,
Zbigniew Lisiecki,


Komisję rewizyjną stanowią obecnie:

Bogusław Stanislawski,
Danuta Przywara,
Lech Sokół.


Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa 33"
dla pierwszego walnego zebrania w dniu 24 kwietnia 2006 roku.


  1. Powstanie stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Inicjatywa 33" zostało powołane przez zebranie założycielskie w dniu 11 października 2004 roku. Dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

W skład zarządu weszli: Radosław Flis, Janusz Grzelak, Wiktor Jędrzejewski, Krzysztof Łoziński, Janusz Maciejewski, Andrzej Palczewski i Stefan Starczewski.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Annę Trzeciakowską, Danutę Przywarę, i Lecha Sokoła.

Na tym samym zebraniu powołano radę programową, która niestety w dalszym działaniu okazała się ciałem martwym (nie zebrała się ani razu i nie podjęła żadnych działań). Zdaniem zarządu, walne zebranie powinno zastanowić się nad dalszym sensem istnienia rady programowej.

Zarząd i komisja rewizyjna ukonstytuowały się na kolejnym zebraniu w dniu 18 października 2004 roku.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes - Stefan Starczewski,

w-ce prezesi - Janusz Maciejewski i Radosław Flis,

sekretarz - Krzysztof Łoziński

skarbnik - Wiktor Jędrzejewski,

członkowie - Andrzej Palczewski i Janusz Grzelak.

Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Anna Trzeciakowska.

W dniu 15 kwietnia 2005 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wcześniej, w dniu 1 marca 2005 roku, na polecenie sadu rejestrowego, drugie zebranie założycieli dokonało niewielkich zmian w statucie, które sprowadzały się do doprecyzowania kompetencji zarządów oddziałów. Proces rejestracji stowarzyszenia trwał dość długo z powodu kłopotów ze znalezieniem lokalu na siedzibę, co jest warunkiem niezbędnym do rejestracji.

W styczniu 2005 roku powstał oddział terenowy w Krakowie, na czele którego stanęli: Elżbieta Hoffan, Jan Hoffman i Zofia Zarębianka. Niestety był to jedyny oddział terenowy, jaki udało nam się powołać.

  1. Kłopoty w pracy zarządu
Już na drugim roboczym zebraniu zarządu, 21 listopada 2004 roku, dopiero co wybrany prezes, Stefan Strarczewski, powiadomił nas o chęci rezygnacji z funkcji, z powodu ciężkiej choroby. Zarząd nie przyjął rezygnacji prezesa, a tylko postanowił zwolnić go czasowo z pełnienia tej funkcji. Jego rolę czasowo miał przejąć Janusz Maciejewski. Niestety stan zdrowia Stefana Starczewskiego nie poprawił się i miesiąc temu złożył on na moje ręce, jako sekretarza, rezygnację z pracy w zarządzie. Trzeba tu stwierdzić, że pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, Stefan Sarczewski, przez ponad rok starał się uczestniczyć w działaniach stowarzyszenia.

O ile dla postawy Stefana Starczewskiego powinniśmy wyrazić pełny szacunek, o tyle całkowicie zawiódł nas skarbnik, Wiktor Jędrzejewski, który w pewnym momencie, bez słowa wyjaśnienia, po prostu przestał przychodzić na zebrania, nie reagował na telefony i maile. Postępowanie Wiktora Jędrzejewskiego spowodowało poważne kłopoty stowarzyszenia. Praktycznie nie mając skarbnika nie mogliśmy założyć konta bankowego i zebrać składek. W konsekwencji zarząd do dziś nie dysponował żadnymi funduszami, co było poważnym utrudnieniem pracy. Po zakończonych niepowodzeniem próbach wpłynięcia na Wiktora Jędrzejewskiego, zarząd najpierw odwołał go z funkcji skarbnika, a następnie, 16 listopada 2005 roku przyjął jego rezygnację z funkcji członka zarządu.

Tego samego dnia, na zasadzie art. 44 statutu zarząd dokonał kooptacji Macieja Gellera, Aleksandra Żołnierskiego i Zbigniewa Lisieckiego, jako nowych członków zarządu.

Niewiele to jednak pomogło, gdyż dwaj inni członkowie zarządu, Janusz Grzelak i Andrzej Palczewski, musieli znacznie ograniczyć swoją aktywność z powodu nawału pracy na uczelni. Dołożyła się jeszcze ciężka choroba Janusza Maciejewskiego. Efekt był taki, że w ostatnim okresie praca zarządu polegała w praktyce na pracy trzech, a czasem wręcz jednej osoby.

W praktyce zarząd na kilka miesięcy został zredukowany do pięciu osób, z czego trzech nowych. Od pewnego czasu nie udawało się nawet zebrać kworum, by móc podejmować uchwały. Uznaliśmy, że jedynym wyjściem jest zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania i rekonstrukcja zarządu.

Pozostając jeszcze przy niepowodzeniach, trzeba powiedzieć, iż mimo uruchomienia staraniem Andrzeja Palczewskiego internetowego forum dyskusyjnego, członkowie stowarzyszenia nie podjęli na nim żadnej dyskusji. Forum istnieje i w każdej chwili może być aktywne. Zależy to tylko od zainteresowania członków stowarzyszenia.

  1. Coś się jednak udało
W okresie działania zarządu zostało zrealizowane kilka otwartych spotkań dyskusyjnych z udziałem zaproszonych panelistów. Były to kolejno spotkania na następujące tematy:

  1. Czy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego ma jeszcze sens? (14 grudnia 2004, paneliści - Stefan Starczewski, Sławomir Sierakowski, Jerzy Szacki, Krzysztof Łoziński);
  2. Korupcja w Polsce (25 stycznia 2005, paneliści - Janusz Tazbir, Marek Kosewski, Grażyna Kopińska, Ryszard Siciński);
  3. 15-lecie III RP - porażka czy sukces? (1 marca 2005, paneliści - Waldemar Kuczyński, Ryszard Bugaj, Jadwiga Staniszkis, Janusz Maciejewski);
  4. Reformy w służbie zdrowia (kwiecień 2005, paneliści: Zbigniew Religa, Krzysztof Łoziński, Radosław Flis);
  5. Kultura współistnienia partii politycznych w Polsce (9 czerwca 2005, paneliści - Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Bujak, Andrzej Smirnow, Stefan Starczewski)
  6. Wpływ Internetu na demokrację (31 października 2005, paneliści - Piotr Waglowski, Stanisław Stanuch, Michał Goliński, Jakub Wygnański i Dominik Batorski)
Trzeba jeszcze wspomnieć o pierwszym spotkaniu, które zrealizowano w fazie organizacji stowarzyszenia, jeszcze przed formalnym powołaniem. Dotyczyło ono pojęcia sprawiedliwości a wzięli w nim udział, jako dyskutanci Wiktor Osiatyński, Ryszard Siciński i Piotr Matywiecki.

Innego rodzaju akcjami stowarzyszenia było zbieranie podpisów pod listami otwartymi. Pierwszy był apelem do władz o zaniechanie wydalania z Polski sześciu działaczy opozycji demokratycznej z Wietnamu. Podpisy pod listem złożyło 220 osób. Była to akcja wspólna ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, Instytutem im. Padarewskiego i redakcją dwutygodnika internetowego „Kontrateksty".

Dwie kolejne tego typu akcje stowarzyszenie realizowało wspólnie z redakcją „Kontratekstów". Były to: list otwarty do obecnych władz państwa o zachowanie umiaru w dokonywaniu zmian w prawie oraz zachowanie istnienia podstawowych instytucji demokratycznego państwa. List podpisało 187 osób. Reakcja rządzących była niestety daleka od zrozumienia. Było nią histeryczne wystąpienie sejmowe Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie którego zostaliśmy określeni jako „łże-elity", co naszym zdaniem dowodzi jedynie słuszności naszej akcji.

Ostatnim listem otwartym był list popierający wystąpienie młodzieży warszawskich szkół, zapoczątkowane przez uczniów Liceum im. Cervantesa w obronie wolności słowa. List ten podpisało 121 osób. Zbieranie podpisów pod tym listem powiązane było z udzieleniem przez nas pomocy młodzieży w organizacji dyskusji, której na terenie szkoły zabronił wiceminister Zieliński.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć o współpracy z dwutygodnikiem internetowym „Kontrateksty", który wprawdzie nie jest organem stowarzyszenia, ale w jego redakcji działa kilku naszych członków, w tym dwóch członków zarządu. Dzięki temu informacja o działaniach stowarzyszenia może docierać do wielu osób. Niestety niemal całkowicie odmówiły na wsparcia media drukowane. Tylko Gazeta Wyborcza jeden raz opublikowała informacje o naszej imprezie oraz publikowała dwa nasze listy otwarte.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jest niezwykle proste. Zarząd nie zebrał żadnych składek i nie dysponował żadnymi funduszami stowarzyszenia. Niezbędne koszty były pokrywane z prywatnych środków przez członków zarządu.

Uwagi końcowe

Zarząd w ostatnim okresie praktycznie utracił możliwości działania. Jeśli na 7 pierwotnych członków zarządu wykrusza się trzech, to wystarczy wyjazd zagraniczny lub choroba jeszcze jednego, by nie można było zebrać kworum i podejmować uchwał. Stąd naszym zdaniem konieczność rekonstrukcji zarządu. Potrzebny jest przede wszystkim nowy skarbnik i zbieranie składek. Nowy zarząd nie musi być liczny, ale realnie działający. Sekretarz zarządu, niezależnie od tego, kto nim będzie, powinien za swoją pracę otrzymywać choćby skromne wynagrodzenie, z czym nie było by żadnego kłopotu, gdyby zebrano składki.

Trzeba też zastanowić się nad innymi formami działalności, niż do tej pory, oraz nad włączeniem się do aktywnych działań innych członków stowarzyszenia a nie tylko zarządu.

Warszawa, dn. 23.04.2006                                                                            
Krzysztof Łoziński
Sekretarz